دوشنبه 11 اسفند 1399  

شرح وظایف

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات .


                                                                                              پاسخگویی به شکایات

1-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعین)از واحد های تحت پوشش و کارکنان دستگاه 
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
4-پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحد های تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
5-جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات وارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
6- پیگیری نتایج گزارشهای تهیه شده
7-پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان