دوشنبه 11 اسفند 1399  

قوانین واحد بازرسی

وظایف واحد یازرسی .


                                                                                                 
                                                                                             « وظایف واحد بازرسی  »


1-تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های تحت پوشش دستگاه در بخش خصوصی و دولتی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی

2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل مختلف ماهانه، سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یا سالانه برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحد های مختلف

4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی و واحد های نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات

5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده

6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه

7- آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای  استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.