دوشنبه 11 اسفند 1399  

تعریف واحد

معرفی اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات :.

این اداره بعنوان یکی از اداره های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای بازرسی و ارزیابی عملکرد  از واحدهای تابعه دانشگاه و همچنین پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .
این اداره در راستای وظیفه نظارتی خود ، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی ، کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود ، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد .
بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان خوزستان داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح‌‌‌ قوانین یا آیین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می نماید .