دوشنبه 11 اسفند 1399  

کارکنان

کارشناسان ارزیابی عملکرد.


نام ونام خانوادگی : زیبا طالعی  
سمت سازمانی : کارشناس ارزیابی عملکرد  
مدرک تحصیلی : کارشناسی
شماره تماس : 06153384875                 داخلی : 103


نام ونام خانوادگی : منیژه نصرتی 
سمت سازمانی : کارشناس ارزیابی عملکرد 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 06153384875                 داخلی : 104