دوشنبه 11 اسفند 1399  

مسئول واحد

معرفی مسئول واحد.

سرپرست اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات 


نام ونام خانوادگی : سید قاسم سعیدی
سمت سازمانی : سرپرست اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
شماره تماس : 06153384875                 داخلی : 2216

سوابق اجرایی :

سرپرست اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
مدیر نظارت واعتباربخشی امور درمان
دبیر کمیته اطلاع رسانی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
دبیر کمیته سلامت اداری وصیانت از حقوق شهروندی
عضو کمیته انفورماتیک
عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان
دبیرکمیته مدیریت عملکرد
دبیر کمسیون ماده 20 معاونت درمان
www.abadanums.ac.ir