دوشنبه 11 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/20 شنبه

بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشکده از فروشگاه زنجیره ای ، آموزشگاه هاو جایگاه سوخت شهرستان آبادان.

حضور کارشناسان اداره بازرسی ، به همراه کارشناس بهداشت معاونت بهداشت دانشکده درفروشگاه های زنجیره ای ،جایگاه سوخت و آموزشگاه های راهنمایی ورانندگی جهت بررسی میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی .

.
کارشناسان اداره بازرسی به همراه کارشناس بهداشت در برخی از فروشگاه ها ی زنجیره ای ،آموزشگاه های راهنمایی ورانندگی وجایگاه های سوخت در سطح شهرستان آبادان حضور یافتند ومیزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی را دراین مراکز مورد بررسی قرار دادند.
 .
آرشیو
عكس های مرتبط :كلمات كليدی :بازدیدآموزشگاهدستورالعمل های بهداشتیفروشگاهجایگاه سوخت
نسخه قابل چاپ
بیشتر