دوشنبه 11 اسفند 1399  
1395/4/19 شنبه

لزوم استقبال دستگاه‌ها از بازرسی از دیدگاه مقام عظمامی ولایت.

.

لزوم استقبال دستگاه‌ها از بازرسی:

اگر یک دستگاهی است که می‌آید عیوب را می‌بیند، نگاه می‌کند و انعکاس می‌کند، باید استقبال کند.

مجموعه دستگاه مجریه، مقننه و قضائیه از حضور بازرسان که یک نقطه قوت است، باید استقبال کنند چون حسن مدیریت آنها می‌تواند به وسیله این بازرسی، تحقق پیدا کند.

مجلس که دستگاه اطلاعاتی و بازرسی کافی ندارد، باید کمک کند به بازرسی؛ همین‌طور قوه‌قضائیه که یک تشکیلات وسیعی که سر و کار با مردم دارد و به نسبت آن لغزش‌پذیری دارد.

.
آرشیو